KFC (Kentucky Fried Chicken)

KFC (Kentucky Fried Chicken)

20,000 VND/ 1 kg.
Không bán hoặc không có sẳn
Không có thông tin khác
Đặc điểm nổi bật
Đang hiện thực

Sản phẩm tương tự